ZÁRUČNÍ PODMÍNKY „DOŽIVOTNÍ ZÁRUKA“ SPOLEČNOSTI HELUZ

Varianta číslo: 1
Platnost od: 15. dubna 2024


A. Kdo záruku „DOŽIVOTNÍ ZÁRUKA“ poskytuje:

 1. Záruku „DOŽIVOTNÍ ZÁRUKA“ poskytuje v rozsahu stanoveném těmito záručními podmínkami výhradně společnost HELUZ cihlářský průmysl a.s., IČO: 466 80 004, se sídlem U Cihelny 295, 373 65 Dolní Bukovsko (dále jen „HELUZ“), případně její právní nástupce, a to jako přímý výrobce Produktů HELUZ uvedených v části B. těchto záručních podmínek, na které se záruka „DOŽIVOTNÍ ZÁRUKA“ vztahuje.

B. Na co se záruka „DOŽIVOTNÍ ZÁRUKA“ vztahuje:

 1. Záruka „DOŽIVOTNÍ ZÁRUKA“ se v rozsahu těchto záručních podmínek vztahuje na následující skupiny produktů vyráběné společností HELUZ:
  1. Pálené cihly pro obvodové zdivo
  2. Pálené cihly pro vnitřní zdivo
  3. Žaluziové a Roletové překlady
  4. Nosné překlady
  5. Ploché překlady
  6. MIAKO vložky
  7. Nosníky MIAKO
  8. Panely
  (dále jen „Produkty HELUZ“).
 2. Záruku „DOŽIVOTNÍ ZÁRUKA“ lze získat pouze na Produkty HELUZ, které byly použity pro stavbu rodinných domů na území České republiky nebo Slovenska, jejichž stavebníkem je spotřebitel anebo podnikatel stavící rodinné domy za účelem jejich prodeje koncovým uživatelům. Rodinným domem pro účely těchto záručních podmínek je stavba pro bydlení, ve které 100 % podlahové plochy slouží k bydlení (s výjimkou technického zázemí, garáží a sklepů sklepů a jiných místností, které sice nesplňují podmínky „obytných místností“, ale současně netvoří samostatně využitelnou část rodinného domu pro jiný účel než související s bydlením), a která má nejvýše tři samostatné byty, nejvýše dvě nadzemní a jedno podzemní podlaží a podkroví, nebo třetí nadzemní podlaží ustoupené od vnějšího líce obvodové stěny budovy orientované k uliční čáře alespoň o 2 metry (dále jen „Rodinný dům“). Záruku „DOŽIVOTNÍ ZÁRUKA“ v rozsahu těchto záručních podmínek nelze získat na Produkty HELUZ, které byly použity jiným způsobem, než je uvedeno výše.

C. V čem záruka „DOŽIVOTNÍ ZÁRUKA“ spočívá:

 • Záruka „DOŽIVOTNÍ ZÁRUKA“ je v rozsahu těchto záručních podmínek poskytována nad rámec zákonné odpovědnosti za vady Produktů HELUZ. Zákonná odpovědnost za vady Produktů HELUZ není v souvislosti s poskytnutím záruky „DOŽIVOTNÍ ZÁRUKA“ v rozsahu těchto záručních podmínek jakkoli omezena nebo vyloučena.
 • V rámci záruky „DOŽIVOTNÍ ZÁRUKA“ společnost HELUZ garantuje a odpovídá za to, že Produkty HELUZ budou mít při obvyklém způsobu užívání zachovány po dobu 148 let od poskytnutí záruky „DOŽIVOTNÍ ZÁRUKA“ v souladu s těmito záručními podmínkami následující vlastnosti:
  1. tepelně-technické vlastnosti,
  2. pevnost v tlaku,
  3. rozměrovou stálost keramických zdicích prvků,
  4. objemovou hmotnost,
  a to v souladu s Prohlášením o vlastnostech nebo Prohlášením o shodě Produktů HELUZ deklarovaných společností HELUZ (dále jen „Garantované vlastnosti“). V případě, že jsou Produkty HELUZ vyráběny v různých výrobních závodech společnosti HELUZ s lišícími se Garantovanými vlastnostmi, za Garantované vlastnosti se považují ty hodnotově nižší bez ohledu na to, ve kterém výrobním závodě byly Produkty HELUZ vyrobeny.

D. Jak záruku „DOŽIVOTNÍ ZÁRUKA“ získat:

 1. Záruka „DOŽIVOTNÍ ZÁRUKA“ není na Produkty HELUZ poskytována automaticky společně se zakoupením Produktů HELUZ. Pro poskytnutí záruky „DOŽIVOTNÍ ZÁRUKA“ musí dojít ke splnění podmínek uvedených v části D. těchto záručních podmínek. Poskytnutí záruky „DOŽIVOTNÍ ZÁRUKA“ není nárokové. Splnění podmínek pro poskytnutí záruky „DOŽIVOTNÍ ZÁRUKA“ vyhodnocuje společnost HELUZ.
 2. Záruka „DOŽIVOTNÍ ZÁRUKA“ je na Produkty HELUZ poskytnuta vydáním záručního certifikátu společností HELUZ, a to po splnění podmínek pro poskytnutí záruky „DOŽIVOTNÍ ZÁRUKA“. Bez záručního certifikátu nevznikají žádné osobě žádná práva ze záruky „DOŽIVOTNÍ ZÁRUKA“.
 3. Pro poskytnutí záruky „DOŽIVOTNÍ ZÁRUKA“ musí být splněny následující podmínky:
  1. žadatelem o poskytnutí záruky „DOŽIVOTNÍ ZÁRUKA“ bude stavebník stavby Rodinného domu, v rámci které budou použity Produkty HELUZ (dále jen „Stavba“);
  2. žadatel bude před zahájením realizace Stavby prostřednictvím kontaktního formuláře na oficiálních internetových stránkách společnosti HELUZ www.heluz.cz/dozivotnizaruka informovat společnost HELUZ o zájmu žádat o poskytnutí záruky „DOŽIVOTNÍ ZÁRUKA“ dle těchto záručních podmínek;
  3. žadatel požádá o poskytnutí záruky „DOŽIVOTNÍ ZÁRUKA“ společnost HELUZ do 2 let od zakoupení nebo pořízení Produktů HELUZ a bude postupovat podle pravidel vyplývajících z těchto záručních podmínek;
  4. projektová dokumentace pro Stavbu bude zpracována v souladu s obecně závaznými právními předpisy a v souladu s technickými normami platnými pro danou Stavbu a ověřena autorizovanou osobou oprávněnou a odborně způsobilou pro zpracování projektové dokumentace – projektová dokumentace bude předložena společnosti HELUZ k prostudování;
  5. Stavba bude provedena v souladu s pravomocným stavebním povolením anebo společným rozhodnutím o umístění a povolení Stavby nebo jiným v té době platným způsobem realizace Stavby dle obecně závazných právních předpisů – stavební povolení anebo společné rozhodnutí o umístění a povolení Stavby bude předloženo společnosti HELUZ k prostudování;
  6. Stavba bude provedena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a v souladu s technickými normami platnými pro danou Stavbu. Stavba bude provedena odborně způsobilou osobou oprávněnou provádět stavby nebo bude na Stavbě působit stavební dozor a bude řádně veden stavební deník nebo jednoduchý záznam o stavbě za podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy – kopie stavebního deníku / jednoduchého záznamu o stavbě nebo jejich elektronická forma bude předložena společnosti HELUZ k prostudování v kterékoliv fázi provádění Stavby, a to na vyžádání společnosti HELUZ
  7. po dokončení hrubé Stavby, tj. základů, svislých a vodorovných konstrukcí (zděných) a zastřešení Stavby při současném zabudování všech použitých Produktů HELUZ a provedení veškerých technických instalací (zejména rozvody vody, topení, elektřiny, plynu, datových kabelů) a před povrchovou úpravou, tedy nanesením vnějších a vnitřních omítek nebo krycí vrstvy stěn (rovněž před aplikací zateplení) bude provedena prohlídka Stavby pracovníkem společnosti HELUZ, kdy stavebník je v takovém případě povinen alespoň 20 dní předem vyzvat společnost HELUZ k provedení prohlídky, za účelem provedení kontroly zapracování Produktů HELUZ do Stavby, kdy společnost HELUZ bude oprávněna vstoupit na pozemek a pořídit fotodokumentaci Stavby a tuto archivovat pro účely následného poskytnutí a udržování záruky „DOŽIVOTNÍ ZÁRUKA“;
  8. společnosti HELUZ bude předložen doklad o koupi Produktů HELUZ použitých v rámci Stavby;
  9. Stavba bude navržena a provedena v souladu s technickými podklady společnosti HELUZ (např. Technická příručka společnosti HELUZ pro projektanty a stavitele, Prováděcí příručka společnosti HELUZ), případně obdobnými příručkami platnými a účinnými v rozhodné době (dostupné také na oficiálních internetových stránkách společnosti HELUZ www.heluz.cz);
  10. s Produkty HELUZ bude manipulováno v souladu s Podmínkami skladování, manipulace a dopravy společnosti HELUZ (dostupné také na oficiálních internetových stránkách společnosti HELUZ www.heluz.cz) – společnosti HELUZ bude umožněna kontrola skladování Produktů HELUZ v místě Stavby a současně je žadatel povinen zasílat fotodokumentaci skladování Produktů HELUZ v místě Stavby na vyžádání ze strany společnosti HELUZ;
  11. v rámci Stavby budou použity výlučně vodorovné a svislé zdící systémy společnosti HELUZ;
  12. pro Stavbu bude vydáno pravomocné kolaudační rozhodnutí anebo kolaudační souhlas, případně bude jiným v té době platnými způsobem dle obecně závazných právních předpisů umožněno její užívání po dokončení;
  13. Stavba bude zapsána do katastru nemovitostí;
  (dále jen „Podmínky pro poskytnutí záruky „DOŽIVOTNÍ ZÁRUKA““).
 4. Pokud bude společnosti HELUZ doloženo splnění Podmínek pro poskytnutí záruky „DOŽIVOTNÍ ZÁRUKA“, vydá záruční certifikát, který bude obsahovat alespoň:
  1. datum vystavení certifikátu;
  2. označení Stavby;
  3. popis Produktů HELUZ, na něž je záruka „DOŽIVOTNÍ ZÁRUKA“ poskytována;
  4. záruční dobu s datem počátku běhu;
  5. fixní cenu Produktů HELUZ pro účely práv z vadného plnění dle těchto záručních podmínek;
  (dále jen „Záruční certifikát“).
 5. Vydáním Záručního certifikátu a poskytnutím záruky „DOŽIVOTNÍ ZÁRUKA“ v rozsahu těchto záručních podmínek společnost HELUZ nepotvrzuje ani jiným způsobem negarantuje, že objektivně došlo ke splnění všech Podmínek pro poskytnutí záruky „DOŽIVOTNÍ ZÁRUKA“, zejména, že Stavba byla zrealizována dle obecně závazných právních předpisů a technických norem nebo že Stavba byla řádně povolena a podobně. Společnost HELUZ nepotvrzuje správnost jí předložené dokumentace ze strany žadatele ani nepřebírá záruku a odpovědnost za činnost osob podílejících se na přípravě a realizaci Stavby.

E. Na co se záruka „DOŽIVOTNÍ ZÁRUKA“ nevztahuje a kdy se ztrácí práva ze záruky „DOŽIVOTNÍ ZÁRUKA“:

 1. Poskytnutá záruka „DOŽIVOTNÍ ZÁRUKA“ bez dalšího zaniká společně se zánikem nebo odstraněním Stavby nebo okamžikem vynětí Produktů HELUZ ze Stavby nebo v případě provedení podstatné změny Stavby se zásahem do Produktů HELUZ (opakované použití Produktů HELUZ pro jinou stavbu nebo v rámci rekonstrukce či změny Stavby není možné) nebo při změně užívání Stavby nebo její části bez předchozího písemného souhlasu společnosti HELUZ.
 2. Poskytnutá záruka „DOŽIVOTNÍ ZÁRUKA“ se nevztahuje na ztrátu Garantovaných vlastností Produktů HELUZ zejména v důsledku:
  1. užívání Stavby v rozporu s obecně závaznými právními předpisy a technickými normami, zejména v rozporu s hygienickými normami a obecně závaznými požadavky na Stavbu a její užívání; nebo
  2. situace, kdy hmotnostní vlhkost zdiva Stavby překročí 1% uvedené v normě ČSN 73 0540-3 nebo její ekvivalent v případě změny technické normy; nebo
  3. působení extrémních vlivů na Stavbu, které nejsou na území České republiky anebo Slovenska běžné a obvyklé ke dni vydání Záručního certifikátu; nebo
  4. vad založení Stavby a pohybů základů Stavby anebo základové desky Stavby; nebo
  5. užívání Produktů HELUZ v rozporu s podmínkami stanovenými společností HELUZ účinnými ke dni vydání Záručního certifikátu; nebo
  6. mechanického poškození; nebo
  7. neodborné manipulace; nebo
  8. živelných událostí, zejména v důsledku požáru, zemětřesení, blesků nebo povodní, nebo jiných událostí, pro které se lze pojistit.

F. Práva plynoucí ze záruky "DOŽIVOTNÍ ZÁRUKA":

 1. V případě, že Produkty HELUZ, na které byla poskytnuta záruka „DOŽIVOTNÍ ZÁRUKA“, v záruční době ztratí Garantované vlastnosti a osoba oprávněná ze záruky „DOŽIVOTNÍ ZÁRUKA“ v záruční době informuje společnost HELUZ o vadě Produktu HELUZ a uplatní práva ze záruky „DOŽIVOTNÍ ZÁRUKA“, potom společnost HELUZ osoba oprávněné ze záruky „DOŽIVOTNÍ ZÁRUKA“:
  1. zdarma dodá do místa Stavby nové Produkty HELUZ namísto vadných; v případě, že v době uplatnění práv ze záruky „DOŽIVOTNÍ ZÁRUKA“ se již nebudou vyrábět Produkty HELUZ, může společnost HELUZ dodat produkty obdobné jakosti a obdobných vlastností z aktuální nabídky společnosti HELUZ, kterými bude možné vadné Produkty HELUZ nahradit – součástí plnění společnosti HELUZ dle tohoto odstavce nejsou montáž ani stavební práce spojené s výměnou vadného Produktu HELUZ, nebo
  2. zaplatí cenu vadných Produktů HELUZ uvedenou v Záručním certifikátu,
  a to výlučně dle volby a výběru společnosti HELUZ. O plnění, které bude oprávněné osobě ze záruky „DOŽIVOTNÍ ZÁRUKA“ poskytnuto, bude společnost HELUZ předem informovat.
 2. . V souvislosti se zárukou „DOŽIVOTNÍ ZÁRUKA“ nevznikají osobě oprávněné ze záruky „DOŽIVOTNÍ ZÁRUKA“ z důvodu vadného plnění žádná jiná práva ani nároky vůči společnosti HELUZ než ty, které jsou uvedené v části F. těchto záručních podmínek. Zákonná úprava práv z vadného plnění se v tomto případě neuplatní a neaplikuje. Osoba oprávněná ze záruky „DOŽIVOTNÍ ZÁRUKA“ tak zejména nemá nárok na náhradu majetkové ani nemajetkové újmy, náhradu nákladů souvisejících s uplatněním práv ze záruky „DOŽIVOTNÍ ZÁRUKA“, náhradu nákladů souvisejících s výměnou vadných Produktů HELUZ, anebo náhradu škody vzniklé vadou Produktu HELUZ.
 3. Záruka „DOŽIVOTNÍ ZÁRUKA“ se nevztahuje na nové Produkty HELUZ ani na produkty z aktuální nabídky HELUZ dodané v rámci plnění dle odst. 1. písm. a. části F. těchto záručních podmínek.
 4. Osobou oprávněnou ze záruky „DOŽIVOTNÍ ZÁRUKA“ je vždy osoba vlastnící Stavbu, ke které byl vystaven Záruční certifikát, v okamžiku uplatnění nároků ze záruky „DOŽIVOTNÍ ZÁRUKA“. V případě, že je Stavba ve společném jmění manželů nebo ve spoluvlastnictví více osob, je třeba, aby nároky za záruky „DOŽIVOTNÍ ZÁRUKA“ uplatnili všichni společně.

G. Jak práva ze záruky „DOŽIVOTNÍ ZÁRUKA“ uplatňovat:

 1. Práva ze záruky „DOŽIVOTNÍ ZÁRUKA“ je možné uplatnit výhradně u společnosti HELUZ jako poskytovatele záruky „DOŽIVOTNÍ ZÁRUKA“. Záruku „DOŽIVOTNÍ ZÁRUKA“ neposkytuje prodejce Produktů HELUZ a práva ze záruky „DOŽIVOTNÍ ZÁRUKA“ tak nelze uplatňovat u prodejce Produktů HELUZ.
 2. Práva ze záruky „DOŽIVOTNÍ ZÁRUKA“ přechází společně s vlastnickým právem k Produktům HELUZ, resp. společně s vlastnickým právem ke Stavbě, v rámci které byly Produkty HELUZ použity. Práva ze záruky „DOŽIVOTNÍ ZÁRUKA“ může uplatnit každý pozdější vlastník Stavby, který předloží společnosti HELUZ Záruční certifikát. Každou změnu osoby oprávněné ze záruky „DOŽIVOTNÍ ZÁRUKA“ je nutné oznámit společnosti HELUZ bez zbytečného odkladu. Společnost HELUZ zřídí nové osobě oprávněné ze záruky „DOŽIVOTNÍ ZÁRUKA“ přístup do informačního systému společnosti HELUZ pro správu záruky „DOŽIVOTNÍ ZÁRUKA“, bude-li tento informační systém zřízen
 3. Osoba oprávněná ze záruky „DOŽIVOTNÍ ZÁRUKA“ je povinna záruční vady Produktů HELUZ oznámit společnosti HELUZ neprodleně po jejich zjištění, a to buď prostřednictvím informačního systému společnosti HELUZ pro správu záruky „DOŽIVOTNÍ ZÁRUKA“, pokud byl tento zřízen, nebo prostřednictvím datové schránky, nebo prostřednictvím e-mailové adresy společnosti HELUZ, kterou společnost HELUZ uveřejní pro účely reklamací na svých oficiálních internetových stránkách www.heluz.cz/dozivotnizaruka.
 4. Osoba oprávněná ze záruky „DOŽIVOTNÍ ZÁRUKA“ v oznámení o vadě Produktů HELUZ identifikuje Záruční certifikát, a současně uvede o jakou vadu se jedná a jak se vada projevuje. Osoba oprávněná ze záruky „DOŽIVOTNÍ ZÁRUKA“ umožní společnosti HELUZ provedení prohlídky Stavby a reklamovaných Produktů HELUZ za účelem posouzení, zda se jedná o vadu Produktu HELUZ, na kterou se vztahuje záruka „DOŽIVOTNÍ ZÁRUKA“ dle těchto záručních podmínek.
 5. Společnost HELUZ informuje osobu oprávněnou ze záruky „DOŽIVOTNÍ ZÁRUKA“ do 30 dnů ode dne provedení prohlídky Stavby a reklamovaných Produktů HELUZ, zda oznámené vady uznává jako záruční či nikoliv, případně o plnění, které bude osobě oprávněné ze záruky „DOŽIVOTNÍ ZÁRUKA“ poskytnuto v souladu s těmito záručními podmínkami. V případě, že společnost HELUZ bude pro posouzení reklamace Produktů HELUZ vyžadovat součinnost třetí osoby, lhůta 30 dnů se prodlužuje o dalších 30 dnů. O tomto společnost HELUZ bude informovat osobu oprávněnou ze záruky „DOŽIVOTNÍ ZÁRUKA“.
 6. V případě sporu nebo pochybností platí, že je povinností osoby oprávněné ze záruky „DOŽIVOTNÍ ZÁRUKA“ prokázat existenci vady Produktů HELUZ v rozsahu poskytnuté záruky „DOŽIVOTNÍ ZÁRUKA“, resp. ztrátu Garantovaných vlastností. Pokud osoba oprávněná ze záruky „DOŽIVOTNÍ ZÁRUKA“ neprokáže existenci vady Produktů HELUZ v rozsahu poskytnuté záruky „DOŽIVOTNÍ ZÁRUKA“, resp. ztrátu Garantovaných vlastností, platí bezvadnost Produktů HELUZ a s tím související neoprávněnost reklamace.

H. Na závěr:

 1. Společnost HELUZ si je kvalitou Produktů HELUZ jista, proto nabízí možnost získat záruku „DOŽIVOTNÍ ZÁRUKA“ dle těchto záručních podmínek. Životnost a stálost Produktů HELUZ ovlivňuje zejména jejich montáž na stavbě a spojení s produkty jiných výrobců, proto byly stanoveny výše uvedené podmínky pro získání záruky „DOŽIVOTNÍ ZÁRUKA“, jejichž splnění musí společnost HELUZ ověřit. Je proto jen na Vás, zda možnosti získat záruku „DOŽIVOTNÍ ZÁRUKA“ dle těchto záručních podmínek využijete.
 2. Ze záruky „DOŽIVOTNÍ ZÁRUKA“ nevyplývají žádná jiná práva ani nároky než ty, která jsou uvedena v těchto záručních podmínkách.
 3. Společnost HELUZ uvede na svých oficiálních internetových stránkách www.heluz.cz/dozivotnizaruka kontaktní údaje pro účely realizace postupu dle těchto záručních podmínek.

V Dolním Bukovsku dne 15. dubna 2024
HELUZ cihlářský průmysl a.s.

Nastavení ukládaní cookies

Používáme cookies k personalizaci obsahu a reklam, k umožnění funkcionalit sociálních sítí a k analýze provozu webových stránek. Informace o provozu a užívání webových stránek Vámi jsou sdíleny s našimi sociálními sítěmi, reklamními a analytickými partnery, kteří je mohou kombinovat s dalšími informacemi, které jste jim poskytli nebo které o Vás sesbírali při užívání jejich služeb.

Povolit vše
Vlastní

Vlastní nastavení cookies