Všeobecné podmínky soutěže HELUZ projekt roku a HELUZ dům roku

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Účelem tohoto dokumentu je stanovení všeobecných podmínek pro účast v soutěžích HELUZ projekt roku a HELUZ dům roku (dále jen jako Soutěž) vyhlašované společností HELUZ cihlářský průmysl a.s., IČ: 466 80 004, se sídlem U Cihelny 295, 373 65 Dolní Bukovsko, zapsané pod sp. zn. A 1867 vedenou u Krajského soudu v Českých Budějovicích (dále jen jako Pořadatel).

Tyto všeobecné podmínky pro Soutěže Pořadatele (dále jen Všeobecné podmínky) doplňují pravidla stanovená pro konkrétní jednotlivou Soutěž Pořadatele s tím, že je-li určité ustanovení v konkrétních pravidlech Soutěže nebo výzvy k přihlášení do Soutěže odlišné od ustanovení ve Všeobecných podmínkách, má takové ustanovení v konkrétních pravidlech nebo výzvě přednost.

ZÁKLADNÍ PODMÍNKY ÚČASTI V SOUTĚŽÍCH POŘADATELE

Každá fyzická osoba starší osmnácti (18) let (dále jen Účastník), která splní podmínky konkrétních pravidlech soutěže a těchto Všeobecných podmínkách se může účastnit Soutěže, zejména pokud:

Ze Soutěže budou vyloučeni, případně jim nebudou poskytnuty výhry, ti Účastníci, kteří:

Pro Pořadatele je maximálně důležitý princip fair play a rovných šancí pro všechny Účastníky jeho Soutěží v níže uvedeném smyslu. Z tohoto důvodu budou v souladu s těmito všeobecnými podmínkami pro Soutěž Pořadatele bez náhrady a jednostranným rozhodnutím Pořadatele vyloučeny ti Účastníci, kteří jakkoli nesplní všeobecné podmínky pro Soutěže Pořadatele, pravidla stanovená pro konkrétní jednotlivou Soutěž nebo u nichž Pořadatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání či jednání jiné osoby, která dopomohla danému Účastníkovi k získání výhry. Účastník tedy zejména nesmí jakýmkoli způsobem zasahovat do technického zabezpečení serveru či narušovat nebo ohrožovat provoz serveru či jiných technologických nástrojů, které jsou Pořadatelem v Soutěži využívány. Pokud bude mít Pořadatel oprávněné pochybnosti o zneužití herního systému některým z Účastníků v níže uvedeném smyslu či získání neoprávněné výhody vůči ostatním Účastníkům apod., má plné právo takového Účastníka bez náhrady ze soutěží vyřadit.

PRAVIDLA ÚČASTI V SOUTĚŽI

Pořadatel si vyhrazuje právo stanovit časový okamžik, od kterého může být platně založena účast Účastníka v soutěži, a stejně tak je oprávněn určit konec doby, kdy může být účast Účastníka v soutěži platně založena (dále jen Soutěžní doba). Stanoví se, že veškerá jednání, která by měla založit účast Účastníka v soutěži, učiněná mimo Soutěžní dobu jsou neplatná a Pořadatel na ně nebude brát zřetel.

Každý Účastník, který se nestane vítězem v souladu s pravidly konkrétní soutěže, bere na vědomí, že v soutěži neuspěl, a souhlasí s tím, že mu Pořadatel není povinen zasílat speciální informaci o tom, že nevyhrál.

Pořadatel bude Účastníka, který se stane vítězem v souladu s pravidly konkrétní soutěže (dále jen Vítěz), kontaktovat do pěti (5) pracovních dní ode dne vyhlášení Vítězů konkrétní soutěže, přičemž Pořadatel provede maximálně tři (3) opakované výzvy.

Nepřevzatá výhra, či výhra Vítěze, který nereaguje na zprávu Pořadatele o výhře, propadá Pořadateli po uplynutí lhůty třiceti (30) dnů od vyhlášení konkrétního Vítěze bez náhrady.

Pořadatel není odpovědný za zpoždění, případnou ztrátu, poškození či zničení cen či výher nebo nesprávné doručení cen či výher způsobené poštovní přepravou na adresu Vítěze.

Pořadatel neposkytuje na výhru žádnou záruku.

Výhry není možné alternativně vyplatit v hotovosti ani v jiném než stanoveném plnění.

Od veškerých peněžitých výher bude odečtena srážková daň v souladu s platnou legislativou. Vítěz má nárok na vyplacení peněžité výhry po odečtené takové srážkové daně.

ÚČAST V SOUTĚŽI PROSTŘEDNICTVÍM SOCIÁLNÍCH SÍTÍ

Soutěží se v tomto článku Všeobecných podmínek rozumí jednotlivá marketingová kampaň Pořadatele vyhlašovaná na oficiálních sociálních sítích Pořadatele, jejímž základem je stanovení podmínek účasti v soutěži ze strany Pořadatele, konkrétní aktivita ze strany Účastníka, se kterou je v určitých předem stanovených případech spojená výhra tohoto Účastníka v dané soutěži (dále jen „Soutěž na sociálních sítích“). Soutěže na sociálních sítích probíhá na příslušné sociální síti Pořadatele. Tento článek se nevztahuje na jakékoliv jiné soutěže organizované Pořadatelem mimo sociální sítě.

Vstupem do Soutěže na sociálních sítích, tj. provedením požadované akce, se všichni Účastníci zavazují dodržovat její pravidla a zároveň potvrzují, že tyto pravidla splňují.

Soutěže na sociálních sítích se může zúčastnit každý Účastník pouze pod jedním účtem na příslušné sociální síti. Podezřelé a/nebo viditelně nepravé účty mohou být ze Soutěže na sociálních sítí vyřazeny, stejně jako názvy účtů obsahující vulgární, urážlivé, neetické a/nebo nevhodné výrazy. Ze Soutěže na sociálních sítí budou také vyřazeni Účastníci, kteří budou jednat v rozporu se zákonem a/nebo s dobrými mravy a/nebo se dopustí podvodného jednání v souvislosti s danou Soutěží na sociálních sítích.

Soutěže na sociálních sítích nejsou žádným způsobem provozovány, sponzorovány nebo spojeny s provozovateli příslušné sociální sítě a tito za jejich průběh nijak neodpovídají. Všechny dotazy, komentáře nebo stížnosti ohledně Soutěží na sociálních sítích musí být proto adresovány výhradně Pořadateli, nikoliv provozovateli příslušné sociální sítě.

Soutěž na sociálních sítích bude probíhat vždy v období uvedeném ve vyhlášení příslušné soutěže na sociálních sítích Pořadatele.

Ze všech reakcí, které byly Účastníky vloženy jako komentáře v příslušném období, Pořadatel vybere výherce po provedení požadované akce (v závislosti na pravidlech ve vyhlášení). Počet výherců a jejich pořadí bude určen vždy ve vyhlášení příslušné soutěže.

DÍLO V SOUTĚŽI

V případě, že v rámci Soutěže bude Účastník vytvářet výtvarné, slovesné, fotografické, prostorové, popř. jakékoliv jiné dílo chráněné právem duševního vlastnictví (dále jen Dílo), platí, že Dílo s ohledem na jeho případnou další aplikaci musí být jedinečné, nezaměnitelné a jednoznačně rozlišitelné od jiných děl, která jsou zejména přihlášena ostatními Účastníky. 

Účastník prohlašuje, že svou účastí v soutěži potvrzuje, že:

Dílem ve smyslu těchto Všeobecných podmínek se rozumí i veškerá další dokumentace předaná Účastníkem Pořadateli za účelem účasti v soutěži, zejména fotografická a projektová dokumentace přihlašovaných staveb. Účastník prohlašuje, že je oprávněn udělit jménem všech vlastníků autorsko-majetkových práv souhlas se zpracováním dodané dokumentace a je oprávněn poskytnout Pořadateli Licenci níže uvedenou, případně je toto oprávnění schopen doložit v souladu s pravidly Soutěže. 

Účastník na základě účasti v soutěži, tj. vyslovením souhlasu v níže uvedeném smyslu, poskytuje Pořadateli bezúplatně oprávnění k užití Díla (dále jen Licence), a to bez časového, územního a množstevního omezení. Účastník Licenci poskytuje jako výhradní a není oprávněn Dílo užívat a poskytnout Licenci jiné osobě kromě Pořadatele. Účastník tak poskytuje Pořadateli oprávnění k Dílu všemi zákonem povolenými způsoby, Pořadatel je tedy mj. oprávněn upravit Dílo pro své potřeby a takto upravené Dílo dále v uvedeném rozsahu užít. Účastník se zavazuje zajistit Pořadateli nerušený výkon práv vyplývajících z poskytnuté Licence a bez zbytečného odkladu, a to i bez výzvy, učinit veškeré právní kroky k odstranění omezení ve výkonu těchto práv. Pořadatel není povinen Licenci k Dílu využít. Na poskytnutí Licence nemá vliv případné rozhodnutí Účastníka, že soutěž nedokončí, či jiný důvod ukončení jeho účasti v soutěži.

Pořadatel má právo jednostranně rozhodnout o okamžitém vyřazení Díla ze soutěže a jeho odstranění, a to zejména z důvodu, že bude v rozporu s pravidly soutěže a/nebo v rozporu s prohlášeními Účastníka a/nebo Všeobecnými podmínkami, a to bez náhrady.

Účastník bere na vědomí, že konkrétní Dílo, v případě jeho zveřejnění, může být odstraněno na podnět třetí osoby samotným, zejména pro porušování pravidel sociálních sítí.

V případě vyloučení Účastníka nemá takový Účastník právo na náhradu nákladů či škody, která by mu mohla vzniknout.

Zpracování osobních údajů a projevy osobní povahy

Účastí v soutěži Účastník bere na vědomí, že Pořadatel bude v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, zpracovávat jím sdělené osobní údaje v rámci oprávněného zájmu nezbytné pro účely realizace Soutěže (e-mailová adresa, údaje z navštívených míst a časy návštěvy) a pro možnosti uplatnění a převzetí výhry (jméno a příjmení, adresa, telefonní číslo). Pořadatel může při osobním předávání hlavních výher pořizovat obrazový a zvukový záznam pro účely marketingové prezentace pouze na základě souhlasu vyjádřeného před osobním předáním výhry. 

Po skončení soutěže bude zpracováván pouze nezbytný rozsah osobních údajů pro účely ochrany práv Pořadatele. 

Po uplynutí deseti let od ukončení Soutěže budou osobní údaje Účastníka smazány. 

Osobní údaje poskytnuté Účastníkem budou zpracovávány pouze Pořadatelem a nebudou předávány mimo Evropskou unii. 

V případě pochybností o dodržování pravidel a s dalšími dotazy se může Účastník obracet na pořadatele na e-mailové adrese: oou@heluz.cz 

Kromě práva být plně informován o zpracování osobních údajů má Účastník následující práva:

Účastník může svá práva dle Nařízení uplatnit na e-mailové adrese: oou@heluz.cz 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Pořadatel si vyhrazuje právo měnit konkrétní pravidla soutěže a nahradit ceny v soutěži za ceny podobného typu nebo odpovídající hodnotě, případně soutěž zrušit bez udání důvodů.

Účastník se zavazuje veškerá svá tvrzení a prohlášení na žádost Pořadatele prokázat.

Pořadatel prohlašuje, že není odpovědný za chyby způsobené při komunikaci mezi Účastníkem a Pořadatelem, a to jak v případě přenosu elektronických zpráv, písemné komunikace prostřednictvím provozovatele poštovních či kurýrních služeb, či jinak.

Pořadatel není odpovědný za situace, kdy dojde k neoprávněnému zneužití jeho profilu na sociálních sítích třetí osobou, nebo bude jeho profil na těchto sociálních sítích blokovaný. V takových případech není Pořadatel povinen hradit jakoukoliv škodu v důsledku toho vzniklou.

Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo ve sporných případech rozhodnout s konečnou platností dle vlastního uvážení.

Účastník nemá právo na náhradu jakékoliv škody či nákladů spojených s účastí v Soutěži.

Věcně příslušným subjektem mimosoudního řešení sporů souvisejících se soutěží je Česká obchodní inspekce, Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetové stránky: www.coi.cz

Tyto obecné podmínky soutěže nabývají účinnosti dnem jejich vyhlášení, přičemž každý Účastník účastí v konkrétní Soutěži vyjadřuje svůj bezvýhradný souhlas s těmito Všeobecnými podmínkami.

 

Nastavení ukládaní cookies

Používáme cookies k personalizaci obsahu a reklam, k umožnění funkcionalit sociálních sítí a k analýze provozu webových stránek. Informace o provozu a užívání webových stránek Vámi jsou sdíleny s našimi sociálními sítěmi, reklamními a analytickými partnery, kteří je mohou kombinovat s dalšími informacemi, které jste jim poskytli nebo které o Vás sesbírali při užívání jejich služeb.

Povolit vše
Vlastní

Vlastní nastavení cookies