Služby statika

Zpracování návrhu kladečského plánu stropní konstrukce.

  • Firma HELUZ nabízí zákazníkům zpracování návrhu kladečského plánu stropní konstrukce ze systému HELUZ MIAKO nebo panelů HELUZ s tím, že takto navrženou stropní konstrukci pak musí posoudit příslušný odpovědný projektant zákazníka v souvislosti s celkovou koncepcí projektovaného objektu. Projektant skladbu zpracovanou naší nabídkovým oddělením (zpracovanou našimi techniky podle jejich nejlepšího vědomí a několikaletých zkušeností) může převzít do své dokumentace nebo pozměnit podle svých předpokladů. Projektant tím zároveň za celý návrh stropní konstrukce také převezme odpovědnost.

Návrh kladečského plánu stropu je zpoplatněn částkou 500 Kč bez DPH (605 Kč s DPH) za každou variantu. O vrácení této částky je možno zažádat po odebrání materiálu na strop HELUZ do tří let. Částka je vratná pouze na odebranou variantu stropní konstrukce HELUZ.

Programy pro statické výpočty:

Ve spolupráci s ČVUT Praha, Fakulta stavební, Katedra zděných a betonových konstrukcí Programy k volnému stažení jsou ve formě souborů Excel.

Nabídka statických služeb výrobce:

 • Vypracování skladby a výztuže nadbetonávky stropní konstrukce včetně statického výpočtu –cena za zpracování je max. 105,- Kč/m2 stropu + DPH (dle složitosti dispozice a kvality předaných podkladů může být cena stanovena individuálně). Dokumentace bude předána elektronicky, na požádání v "papírové podobě" poštou v 1 paré. Dokumentace bude zpracována ve stupni prováděcí dokumentace a její součástí je statický výpočet, technická zpráva, výkres skladby, výkres nadbetonávky a ztužujících věnců včetně rozkreslení jednotlivých položek výztuže a výkazem výztuže, dále v případě návrhu dalších nosných prvků jako např. průvlaků též výkres výztuže průvlaků nebo detaily ocelových průvlaků apod. Ukázka dokumentace. Za příplatek 1000,- Kč + DPH je možné dokumentaci ověřit autorizačním razítkem a podpisem inženýra autorizovaného v oboru Statika a dynamika staveb.
 • Statický návrh a posouzení průvlaků, překladů, zdiva - sazba: 500,- Kč/hod + DPH.
 • Statické posudky - sazba od 700,- Kč/hod + DPH + příp. náklady na cestovné.
 • Zprostředkování projekčních služeb autorizovaného statika (návrh svislých i vodorovných nosných konstrukcí, základů, schodiště, krovu…).

Pomůcky a podklady pro statické návrhy a posouzení nosných konstrukcí:

 • Tabulka únosností stropů HELUZ MIAKO
 • Tabulka únosností samostatných stropních nosníků HELUZ
 • Výměny u prostupů stropními konstrukcemi HELUZ MIAKO
 • Tabulka únosností keramických stropních panelů HELUZ
 • Prostupy ve stropu z keramických stropních panelů HELUZ
 • Únosnost keramických nosných překladů HELUZ 23,8
 • Únosnost keramických plochých překladů HELUZ
 • Únosnost roletových překladů HELUZ
 • Pevnost zdiva v tlaku - charakteristická (ČSN EN1996) a návrhová (ČSN73 1101)
 • Normalizovaná průměrná pevnost zdícího prvku v tlaku dle ČSN EN 1996-1-1
 • ČSN EN 771-1 Příloha A _ součinitel delta
 • Návrhová únosnost styčné spáry soklu – tabulky
 • Velikost drážek a výklenků

Uvedené podklady a pomůcky pro statické návrhy a posouzení nosných konstrukcí naleznete na www.heluz.cz/ke-stazeni/statika

Programy výrobce HELUZ:

 • Výpočet zatížení podle ČSN EN 1991
 • Posouzení stropní konstrukce HELUZ MIAKO
 • Posouzení stropní konstrukce z keramických panelů HELUZ
 • Posouzení zdiva na soustředěný tlak podle ČSN EN 1996-1-1
 • Posouzení zdiva na soustředěný tlak podle ČSN 73 1101
 • Posouzení keramických překladů HELUZ 23,8

Autoři programů neručí za správné použití těchto programů, na www stránkách je zaručena aktualizace těchto programů.
Bližší informace a objednávky těchto služeb u paní Ing. Hejlové tel.: +420 725 324 122, hejlova@heluz.cz.