Služby statika

 

Programy pro statické výpočty:

Programy k volnému stažení jsou ve formě souborů Excel. Byly vytvořeny ve spolupráci s ČVUT Praha, Fakulta stavební, Katedra zděných a betonových konstrukcí.

Zpracování návrhu kladečského plánu stropní konstrukce.

 • Návrh kladečského plánu stropu je zpoplatněn částkou 500 Kč bez DPH (605 Kč s DPH) za každou variantu. O vrácení této částky je možno zažádat po odebrání materiálu na strop HELUZ do tří let. Částka je vratná pouze na odebranou variantu stropní konstrukce HELUZ.

  Doporučujeme, aby takto navrženou stropní konstrukci posoudil příslušný odpovědný projektant zákazníka s ohledem na působení stropní konstrukce na další navazující konstrukce (jako je zdivo, průvlaky, překlady) v souvislosti s celkovou koncepcí projektovaného objektu. Projektant skladbu zpracovanou naší nabídkovým oddělením (zpracovanou našimi techniky podle jejich nejlepšího vědomí a několikaletých zkušeností) může převzít do své dokumentace nebo pozměnit podle svých předpokladů. Projektant tím zároveň za ucelený návrh stropní konstrukce také převezme odpovědnost.

  Vysvětlení : Naši technici Vám navrhnou skladbu stropních nosníků a stropních vložek či panelů včetně návrhu tloušťky stropu – většinou na hodnotu stálého zatížení gk=2,0 kN/m2 (odpovídá skladbě podlahy s tloušťkou betonové mazaniny do 60 mm) a užitnému zatížení staveb dle normy ČSN EN 1991-1-1 (např. pro rodinné domy jde o hodnotu qk=1,5 kN/m2). Při návrhu skladby dílců zohlední polohu příček horního patra (např. zdvojení či ztrojení nosníků orientovaných ve směru příčky či velikost zatížení u nosníků orientovaných kolmo na směr příčky). Dále navrhnou řešení pro jiné zatěžující konstrukce působící na strop, pokud je z předaných podkladů zřejmé, že zatěžují přímo stropní konstrukci (nejčastěji např. sloupky krovu či nosné zdivo horního patra apod.). V tom případě Vás upozorní na to, že toto není již řešení dle typových podkladů a je nutné na základě statického výpočtu toto řešení individuálně na konkrétní případ posoudit, zda je vyhovující, či zda je případně nutné doplnit nějakou výztuž (dle situace při horním nebo spodním povrchu), navrhnout průvlak apod. Ukázka dokumentace. Proto většině zákazníků doporučujeme, aby toto koordinoval odpovědný projektant (statik) celé akce, který by si „pohlídal“ všechny návaznosti jednotlivých nosných konstrukcí jako celku, neboť tento projektant má jednak spočítané zatížení a dále zná všechny další souvislosti, návaznosti a konstrukční detaily (např. směr uložení stropu na zdivo a tím zatížení na překlady), které nám buď nemusí být ani známy nebo bychom je při řešení pouze stropní konstrukce, mohli přehlédnout nebo si je neuvědomit.

Nabídka statických služeb výrobce:

 • Vypracování skladby a případně výztuže nadbetonávky stropní konstrukce včetně statického výpočtu (a tím i převzetí odpovědnosti za návrh stropní konstrukce). Cena za zpracování je kalkulována individuálně a to hodinovou sazbou a odhadem časové potřeby, sazba: 500,- Kč/hod + DPH (odhad času na statické posouzení je u projektů velice různý, záleží jinak na složitosti dispozice, ale také na "kvalitě" předaných vstupních informací (například zda jsou spočteny reakce od sloupků krovu, pokud zatěžují přímo stropní konstrukci) a také na požadovaném rozsahu práce. Buď může být proveden jen statický návrh s případnou skicou nutné výztuže (pro stavební povolení) nebo statický výpočet celé stropní konstrukce včetně výkresu jak skladby tak i nutné nadbetonávky, která obsahuje kladečský a střihačský výkres sítí, případných nadpodporových příložek, výztuž ztužujících věnců, žeber a průvlaků. Výztuž pak bývá nakreslena v úrovni prováděcí a výrobní dokumentace– to je včetně výkazu výztuže a jejího rozkreslení po jednotlivých položkách v detailech tak, aby ji bylo možno na stavbu pak už jen objednat v nějaké výrobně (armovně) Ukázka dokumentace. Za příplatek 1000,-Kč (+ DPH) je možné dokumentaci opatřit autorizačním razítkem. Dokumentace bude předána elektronicky, na požádání v "papírové podobě" poštou v 1 paré. Cena a termín bývá stanoven vzájemnou dohodou před zahájením prací, pro první „hrubou orientaci“ je možné předpokládanou cenu stanovit většinou také jako 30,- až 70,- (max. však 105,-) Kč/m2 plochy stropu (podle složitosti objektu a množství atypických řešení).
 • Statický návrh a posouzení průvlaků, překladů, zdiva - sazba: 500,- Kč/hod + DPH.
 • Statické posudky - sazba od 700,- Kč/hod + DPH + příp. náklady na cestovné.

Pomůcky a podklady pro statické návrhy a posouzení nosných konstrukcí:

 • Tabulka únosností stropů HELUZ MIAKO
 • Tabulka únosností samostatných stropních nosníků HELUZ
 • Výměny u prostupů stropními konstrukcemi HELUZ MIAKO
 • Tabulka únosností keramických stropních panelů HELUZ
 • Prostupy ve stropu z keramických stropních panelů HELUZ
 • Únosnost keramických nosných překladů HELUZ 23,8
 • Únosnost keramických plochých překladů HELUZ
 • Únosnost roletových překladů HELUZ
 • Pevnost zdiva v tlaku - charakteristická (ČSN EN1996) a návrhová (ČSN73 1101)
 • Normalizovaná průměrná pevnost zdícího prvku v tlaku dle ČSN EN 1996-1-1
 • ČSN EN 771-1 Příloha A _ součinitel delta
 • Návrhová únosnost styčné spáry soklu – tabulky
 • Velikost drážek a výklenků

Uvedené podklady a pomůcky pro statické návrhy a posouzení nosných konstrukcí naleznete na www.heluz.cz/ke-stazeni/statika

Programy výrobce HELUZ:

 • Výpočet zatížení podle ČSN EN 1991
 • Posouzení stropní konstrukce HELUZ MIAKO
 • Posouzení stropní konstrukce z keramických panelů HELUZ
 • Posouzení zdiva na soustředěný tlak podle ČSN EN 1996-1-1
 • Posouzení zdiva na soustředěný tlak podle ČSN 73 1101
 • Posouzení keramických překladů HELUZ 23,8

Autoři programů neručí za správné použití těchto programů, na www stránkách je zaručena aktualizace těchto programů.
Bližší informace a objednávky těchto služeb u paní Ing. Hejlové tel.: +420 725 324 122, hejlova@heluz.cz.